Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě rychlá-razitka.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

I. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu rychlá-razitka.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s nimi seznámil, a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím (přejímka poštovního balíku, osobní převzetí).
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři a náležitostí.
 4. Místem dodání a převzetí zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, nebo dodací adresa, nebo jiné místo určené v objednávce, jako např. osobní převzetí, které je nutno dohodnout telefonicky, nebo e-mailem s prodávajícím. V případě, že si zákazník přeje zboží dovézt mimo sídlo či region provozovatele je prodejce oprávněn si účtovat náhradu za dopravu.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny.
 6. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu rychlá-razitka.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

II. Doba dodání

 1. Zboží bude předáno zákazníkovi v dohodnutý pracovní den a dobu.
 2. Pokud bude objednáno větší množství razítek, na které nebude mít provozovatel materiál, nebo není-li výroba technicky možná, oznámí toto objednateli a dohodnou spolu náhradní termín dodání. Provozovatel poté upraví objednávku v systému a tuto skutečnost připíše k objednávce.

III. Vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy)

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu vrátit zpět v uvedené lhůtě (určující je datum převzetí). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, zpravidla převodem na určený účet.

Provozovatel nevrátí finanční prostředky za personifikované části výrobků (např. štočků u razítek), nebo za jiné částky a části spojené s dodávkou.

IV. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a předat objednané zboží v termínu dle dohody (např. osobní převzetí,nebo po dohodě dodat na adresu kupujícího). Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží neodebere a platbu neprovede.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

V. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést v objednávce správné, platné a přesné údaje.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Pokud kupující objednané zboží neodebere a nezaplatí dle objednávky je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu, která je stejná jako kupní cena neodebraného zboží. Prodávající má nárok na úrok z prodlení hned po splatnosti této pokuty. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem řádného zaplacení kupní ceny.
 3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku, pokud zboží ještě není vyrobeno nebo již přijato do výroby.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

VI. Doprava zboží

 1. Zákazníkům je zboží
  1. předáno osobně v sídle provozovatele, nebo
  2. předáno jiným způsobem dohodnutým v objednávce.

VII. Zboží v rámci reklamace a výměny

 1. Vyměněné i vyreklamované zboží v termínu dle dohody (např. osobní převzetí,nebo po dohodě dodat na adresu kupujícího).
 2. V případě výměny zboží v rámci reklamačního řízení při uznané reklamaci zákazník nic neplatí.
 3. V jiném případě (např. při výměně barvy, velikosti apod.) je zákazník povinen výměnu uhradit.

VIII. Jiná ustanovení

 1. Provozovatel nenese odpovědnost v případě, kdy zákazník razítko použije v rozporu s platnými právními předpisy, nebo jeho použitím někomu způsobí škodu (např. s padělaným razítkem).
 2. Provozovatel si dle možností ověří, zda je zákazník oprávněnou osobou, která může razítko instituce, která je na něm uvedena, převzít. V případě, že se jedná o neoprávněnou osobu postupuje provozovatel podle odstavce IV. Práva a povinnosti prodávajícího bod 3 a 4.

IX. Platnost podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.3.2018 a jsou závazné pro obě smluvní strany v aktuálním znění.